Atenció intermèdia

Atenció especialitzada, adreçada especialment a persones grans o a malalts crònics, que presten equips interdisciplinaris amb protocols, registres i un marc d’avaluació comuns, amb la finalitat d’aconseguir el màxim nivell d’autonomia de la persona atesa o una estabilitat clínica que li permeti retornar al seu domicili habitual o continuar-hi vivint.
L’atenció intermèdia al nostre centre la podem dividir en 4 blocs:

Recursos d’internament

Unitat de convalescència

Les unitats de convalescència estan destinades a persones amb malalties que es troben en fase de recuperació d’un procés agut i/o amb pèrdua d’autonomia potencialment recuperable. L’objectiu fonamental és l’avaluació, l’estabilització clínica, rehabilitació integral i finalment el retorn al seu entorn habitual. Ofereixen atenció integral mitjançant l’atenció que ofereix l’equip multidisciplinari amb capacitació en geriatria.

Unitat de llarga estada

La llarga estada ofereix atenció continuada a persones amb malalties cròniques amb diferents nivells de dependència i/o complexitat que no poden ser ateses en el seu domicili habitual. Els objectius terapèutics són el manteniment funcional, el control de símptomes i la millora de la qualitat de vida i el retorn a domicili. No és un recurs substitutori del domicili i en cap cas és un recurs que es pugui utilitzar a l’espera de resoldre una problemàtica social.

Tot i que les dificultats per accedir a recursos residencials fan que aquesta situació es pugui donar en alguns casos excepcionals. Els pacients tributaris d’ingressar en aquesta línia assistencial són aquells en què el pronòstic de recuperació i/o estabilització es preveu superior als 45 dies.

Unitat de subaguts

És un dispositiu d’atenció intermèdia alternativa a l’hospitalització convencional per als pacients crònics complexos en moments de crisi i/o descompensació de la seva malaltia crònica que no requereixen alta intensitat diagnòstica ni terapèutica i en els quals es presumeix un ingrés de curta durada.

Unitat de cures pal·liatives

Unitat destinada a persones amb malalties en situació avançada irreversible o terminal, que requereixen tractament específic pal·liatiu amb un pronòstic de vida breu amb necessitats assistencials complexes i intensives.

Unitat de psicogeriatria

Atén persones grans amb pluripatologia crònica o aguda i amb un diagnòstic de demència, que necessiten unes atencions específiques i un entorn adaptat que només una unitat d’aquest tipus pot oferir. Es tracta d’una unitat tancada degut al risc de fuga dels pacients.

Recursos d’atenció ambulatòria

EAIA Trastorns Cognitius: Pacients amb sospita de deteriorament que necessiten diagnòstic multidisciplinari i indicació de pla terapèutic individualitzat.

EAIA Geriatria: Pacients geriàtrics que necessiten una avaluació multidimensional per tal d’establir un diagnòstic definitiu i dissenyar un pla d’intervenció individualitzat.

Disposa d’unitats de tractament en règim ambulatori i té com a objectiu la recuperació activa de la capacitat funcional perduda i la promoció de l’autonomia del malalt.
Ofereix una atenció específica a malalts en fases lleus de trastorns del moviment, trastorns cognoscitius, esclerosi múltiple i ictus.

Equips de suport hospitalari

Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS)

Dona suport als equips hospitalaris en pacients geriàtrics complexos, orienta les decisions i avalua la necessitat de recursos posteriors.

Consulta d’oncogeriatria

La valoració geriàtrica ha sorgit com una eina útil en oncologia geriàtrica, per a l’adequació del tractament a la situació mèdica, funcional i psicosocial del pacient, a més de la predicció de complicacions, toxicitat i morbimortalitat. El seu ús ha demostrat millorar supervivència, qualitat de vida i funcionalitat.

Equips de suport a l’atenció domiciliària

Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES)

Equip de suport a l’atenció primària, que intervé en persones en situació de malaltia avançada i que presenten complexitat en el seu abordatge clínic, farmacològic, psicosocial.

Atenció nefrològica

Les persones amb patologies renals són derivades a aquesta unitat, en la qual es presten serveis de prevenció, diagnòstic, prescripció de tractament substitutiu i tractament de les malalties renals.

Altres serveis

El nostre centre també disposa d’equips d’atenció domiciliària especialitzats en geriatria, valoració de dependències i discapacitats com a suport a l’atenció primària i altres xarxes sociosanitàries.