Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives

Hospital d’Atenció Intermèdia

El model d’atenció basat en la valoració integral, bio-psico-social i la multidisciplinarietat propi de la geriatria i les cures pal.liatives ha fet que el concepte “sociosanitari” es mantingués en el temps i que molts professionals s’hi identifiquessin. L’atenció intermèdia (Intermediate Care) és la terminologia internacionalment acceptada. L’atenció intermèdia presenta una interdependència entre l’atenció primària i els hospitals d’aguts. Des de la comunitat pot evitar l’ingrés a hospital d’aguts, i,des dels hospitals d’aguts pot ser facilitador de l’alta per a pacients amb necessitats de suport per a la seva recuperació. D’aquesta manera es defineix com una sèrie de serveis integrats que tenen com a objectius:

         • promoure una ràpida recuperació després d’un procés agut.
         • prevenir un ingrés innecessari a l’hospital d’aguts o un ingrés prematur en un recurs d’atenció de llarga durada
         • donar suport a l’alta precoç d’un hospital d’aguts
         • maximitzar la vida independent, mitjançant intervencions durant un període limitat de temps

La nostra intervenció és flexible per la gestió de fluxes sobre població amb necessitats complexes, fent una atenció cada cop més centrada en el valor més que en volum. I, des de l’inici de la pandèmia la nostra cartera de serveis s’adapta més al rol territorial, amb major complexitat clínica i major dependència tecnològica

L’atenció intermèdia al nostre centre la podem dividir en 4 blocs:

Recursos d’internament

Unitat de Convalescència

(50 llits). La unitat de convalescència, mitja estada o de recuperació funcional. Unitat destinada a persones amb malalties que es troben en fase de recuperació d’un procés agut i/o amb pèrdua d’autonomia potencialment recuperable. L’objectiu fonamental és l’avaluació, l’estabilització clínica, rehabilitació integral i finalment el retorn al seu entorn habitual.

Unitat de Llarga Estada

(25 llits). La llarga estada ofereix atenció continuada a persones amb malalties cròniques amb diferents nivells de dependència i/o complexitat de cures que no poden ser ateses en el seu domicili habitual. Els objectius terapèutics són el manteniment funcional, el control de símptomes i la millora de la qualitat de vida i el retorn a la comunitat.

Unitat de Subaguts

(30 llits). És un dispositiu d’atenció intermèdia alternativa a l’hospitalització convencional d’aguts per als pacients crònics complexos en moments de crisi i/o descompensació de la seva malaltia crònica que no requereixen alta intensitat diagnòstica ni terapèutica i en els quals es presumeix un ingrés de curta durada.

Unitat de Cures Pal·liatives

(15 llits). Unitat destinada a persones amb malalties en situació avançada irreversible o terminal, que requereixen tractament específic pal·liatiu amb un pronòstic de vida breu amb necessitats assistencials complexes i intensives.

Unitat de Psicogeriatria

(15 llits): el seu objectiu principal és l’atenció al pacient geriàtric amb alteracions conductuals associades a una demència o condicionats per processos intercurrents de desestabilització clínica.

Recursos d’atenció ambulatòria

 • EAIA Trastorns Cognitius: Pacients amb sospita de deteriorament que necessiten diagnòstic multidisciplinari i indicació de pla terapèutic individualitzat.

 

 • EAIA Geriatria: Pacients geriàtrics que necessiten una avaluació multidimensional per tal d’establir un diagnòstic definitiu i dissenyar un pla d’intervenció individualitzat.

 

 • Treball en processos integrals d’atenció en consultes:
   • Consulta d’oncogeriatria
   • Consulta de nefrogeriatria  
   • Consulta de caigudes i osteoporosis.
   • Consulta d’avaluació i seguiment pacient PCC/MACA
   • Consulta de cardiogeriatria

Dispositiu que ofereix una atenció específica a persones en fases lleus de trastorns del moviment, trastorns cognoscitius, esclerosi múltiple i ictus.

Equips de Suport Hospital d’Aguts

Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS)

Urgències: Atenció de persones de perfil geriatric i/o cures pal·liatives, que sovint requereixen d’avaluacions i presa de decisions complexes.

Serveis d’hospitals d’aguts: oferir suport a serveis quirúrgics i mèdics, amb  un objectiu preventiu (prevenció de síndromes geriàtriques), ajuda en la presa de decisions complexes i de planificació precoç de l’alta

Equips de suport domiciliari

Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES)

Es tracta d’uns equips sanitaris que donen suport a l’atenció primària i atén a les persones al seu domicili, en aquells casos complexes que es beneficien de la interdisciplinarietat i l’especialització. Fan una atenció global de persones en situació de malaltia avançada, especialment a pacients amb càncer, i combinen l’atenció a malalts geriàtrics i a malalts amb malaltia crònica evolutiva que precisen cures pal·liatives

La nostra visió estratègica pels reptes de futur:

    • Tenir present en tot moment la visió de territori per millorar la coordinació i integració de serveis  i així garantir una resposta de qualitat i equitativa a les persones amb necessitats complexes.
    • Fomentar una atenció més proactiva i transversal basat en el treball en equip interdisciplinari i col·laboratiu.
    • Promocionar l’envelliment saludable.
    • Establir els canals de participació dels pacients, per incorporar la seva perspectiva en els nostres serveis.
    • Potenciar el lideratge clínic dels professionals.
    • Seguir promovem el desenvolupament professional. Atreure i retenir talent. Tenim una unitat docent amb una trajectòria consolidada de formació, de més de 20 anys, que manté l’afany de millora per a l’actualització de coneixements, la innovació permanent, així com també millorar el nivell de competència i compromís professionals. 

Atenció nefrològica

Les persones amb patologies renals són derivades a aquesta unitat, en la qual es presten serveis de prevenció, diagnòstic, prescripció de tractament substitutiu i tractament de les malalties renals.

Altres serveis

El nostre centre també disposa d’equips d’atenció domiciliària especialitzats en geriatria, valoració de dependències i discapacitats com a suport a l’atenció primària i altres xarxes sociosanitàries.