Residència assistida

Persones destinatàries

Persones grans dependents, que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten constant atenció i supervisió i que les seves circumstàncies socials i familiars requereixen la substitució de la llar.

Dedicació horària

El servei de residència es presta les 24 hores del dia, tots els dies de l’any oferint un entorn substitutiu de la llar i una atenció de qualitat per part dels nostres professionals.

Els objectius

 1. Aconseguir l’adaptació i la integració completa de la persona en el centre des del mateix moment del seu ingrés.
 2. Prevenir la pèrdua d’autonomia.
 3. Mantenir el nivell de capacitats el major temps possible.
 4. Promoure les bones relacions familiars i la implicació i participació en el centre.
 5. Estimular el progrés personal i la sociabilitat, oferint oportunitats de participació, d’autorealització, de recursos socioculturals, de relació i de desplegament de capacitats i habilitats.
 6. Oferir suport a les famílies i cuidadors/es de persones grans amb dependència física i social.
 7. Controlar i seguir terapèuticament les malalties i els trastorns.

Serveis específics

 1. Acolliment.
 2. Manutenció.
 3. Supervisió i/o suport a la cura personal i a les activitats de la vida diària
 4. Provisió de productes d’higiene personals bàsics i de tots els estris de caràcter genèric, necessaris per a la realització de la higiene personal.
 5. Garantir l’assistència sanitària.
 6. Fisioteràpia (no de tractament sanitari per patologia aguda).
 7. Foment de les relacions de convivència (interpersonals i socials) i de relació amb l’entorn.
 1. Foment dels hàbits d’autonomia personal, dels hàbits d’autoprotecció i dels hàbits de de conducta.
 2. Suport psicopedagògic (programa individual, desenvolupament i manteniment de les activitats de la vida diària, dinamització sociocultural, activitats de lleure).
 3. Foment de l’oci i del lleure.
 4. Assessorament i supervisió.
 5. Assessorament i suport per la gestió de l’adquisició d’ajuts tècnics.
 6. Atenció conductual.
Els serveis d’acolliment residencial per a persones grans dependents han d’oferir els serveis bàsics que estableix la normativa vigent.