Centre de dia

Persones destinatàries

Persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social familiar.

Dedicació horària

L’horari del servei d’acolliment diürn estarà comprès entre les 8 i les 20 hores, de dilluns a divendres. Aquest horari es pot adaptar en funció de les necessitats de la població i, en cas de necessitat, també ofereix els seus serveis els caps de setmana i els festius.

Els objectius

 1. Afavorir la recuperació i/o manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social de la gent gran.
 2. Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció de les persones.
 3. Potenciar les relacions interpersonals amb els altres usuaris del centre.
 4. Oferir suport a les famílies i cuidadors en l’atenció a les persones grans amb dependència física i social.
 5. Proporcionar un marc acollidor i funcional per estimular la convivència i la màxima autonomia física i psíquica.
 6. Mantenir a la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions.

Serveis específics

 1. Acolliment.
 2. Àpats que es realitzin en l’horari de centre de dia.
 3. Supervisió i/o suport a la cura personal i a les activitats de la vida diària
 4. Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut.
 5. Fisioteràpia (no de tractament sanitari per patologia aguda).
 6. Foment de les relacions de convivència (interpersonals i socials) i de relació amb l’entorn.
 1. Foment dels hàbits d’autonomia personal, dels hàbits d’autoprotecció i dels hàbits de de conducta.
 2. Suport psicopedagògic
 3. Foment de l’oci i del lleure.
 4. Assessorament i supervisió.
 5. Assessorament i suport per la gestió de l’adquisició d’ajuts tècnics.
 6. Atenció conductual.
Els serveis d’acolliment residencial per a persones grans dependents han d’oferir els serveis bàsics que estableix la normativa vigent.