L'Hospital Santa Creu

L’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa (HSCT) és un centre sanitari amb més de 900 anys d’història. La seva evolució s’ha teixit paral·lelament al desenvolupament de la ciutat de Tortosa. De fet, l’HSCT ha estat derruït i tornat a construir a tots els barris de la ciutat. Les primeres informacions documentades daten del segle XII.

La història actual del centre ve marcada per diferents canvis realitzats al llarg del temps. Fent un recorregut per les darreres dècades, l’HSCT ha seguit un procés de transformació i reestructuració, el qual es va iniciar amb el canvi en la gestió sofert a finals de l’any 1989 impulsat pel mateix patronat del centre. Amb la consolidació dels criteris funcionals i la definició assistencial del centre durant l’any 1991, els objectius per al futur van anar enfocats a una voluntat clara de convertir l’Hospital en centre de referència per al desenvolupament de programes d’actuació geriàtrica, sociosanitària i nefrològica, tant en l’hospitalització com en la cobertura ambulatòria.

D’altra banda, l’any 1998 el Ministeri d’Educació i Ciència ens va concedir l’acreditació com a hospital docent per a la formació de metges/esses especialistes en geriatria. El 2019 se’ns va acreditar com a unitat docent multiprofessional, amb la qual cosa, el centre també disposa de capacitat docent per formar infermers/eres especialistes en geriatria. Actualment, el centre està autogestionat per Gestió Sanitària Assistencial de Tortosa (GESAT), de titularitat municipal.

Missió

Procurar a la ciutadania de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre una atenció de qualitat basada en les necessitats de la població, centrada en les persones, i impulsar les fonts de coneixement dels nostres professionals, fent un ús adequat dels recursos assignats a aquesta atenció.

Visió

Ser reconeguts com a referents sociosanitaris i socials per la qualitat en la prestació de serveis, per la satisfacció de les necessitats de salut de la ciutadania des del respecte al medi ambient i impulsant la labor docent.

Codi ètic

Els/les professionals de l’Hospital de la Santa Creu, considerant la naturalesa de la institució, la seva finalitat assistencial i la pròpia missió ens comprometem a:

 1. Aconseguir un tracte digne i comprensiu, tenint en compte la individualitat de cada persona.
 2. Mantenir una visió integral de la persona atesa, considerant els aspectes mèdics, funcionals, psicològics i socials.
 3. Treballar per aconseguir el confort físic i psíquic de la persona en situació de malaltia crònica o terminal, donant al mateix temps suport a la família.
 4. Defensar i propagar, tant al nostre centre com a les àrees d’atenció externa, el principi de no discriminació, ni restricció de recursos per raó de l’edat.
 5. Oferir a la persona atesa tota la informació referent al seu estat i vetllar perquè la rebi de manera eficaç i comprensible.
 6. Fer participar les persones ateses i les seves famílies en la presa de decisions respecte a l’actuació assistencial.
 7. Donar la possibilitat als usuaris de manifestar les voluntats anticipades.
 8. Fer valer el compromís de mantenir la confidencialitat i respecte a la intimitat de totes les persones.
 9. Treballar per aconseguir la màxima cooperació de tots els implicats, tant en la cura de les persones com en l’ús adequat dels recursos existents.
 10. Respectar la missió de cada treballador/a en el seu àmbit d’assistència, tenint en compte la dignitat del professional i el benefici de la persona assistida.
 11. Vetllar perquè tots els professionals tinguin una formació adequada amb actualització continuada dels coneixements per millorar la qualitat de l’atenció.
 12. Promoure entre tots els professionals un ambient de treball còmode, saludable, segur i net, compartint les millores pràctiques i aprenent contínuament dels altres.

Llar Santa Creu

Oferim servei d’acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a persones grans amb dependències i que no poden romandre al seu domicili.